Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Polska Sobotnia Szkola

im. Mikolaja Kopernika

w Sarasocie

Program Nauczania

POLSKA OJCZYZNA MOICH RODZICÓW

PROGRAM NAUCZANIA POLSKIEJ SOBOTNIEJ SZKOŁY W SARASOCIE

Opracowała:

Lidia Piwowarczyk

Zatwierdzony przez

Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców

„Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy”

 /Ustawa o systemie oświaty/

Wstęp- przesłanie programu

Polska Ojczyzna Moich Rodziców - to hasło przewodnie naszego Programu Nauczania w Polskiej Sobotniej Szkole w Sarasocie. Dzieci uczące się w naszej szkole pochodzą z rodzin, w których dwoje lub co najmniej jedno z rodziców jest pochodzenia polskiego. Polska jest dla naszych uczniów krajem odległym, znanym wyłącznie z opowiadań rodziców, babć, dziadków, lub z wakacyjnych wyjazdów.

Naszym celem i założeniem programowym jest przybliżenie dzieciom wiedzy o Polsce, zapoznanie z historią Polski, jej tradycjami, dorobkiem kulturowym, geografią, a także z osągnięciami Polski w różnych dziedzinach naukowych i społecznych. Poprzez nauczanie tych podstawowych treści chcemy ukształtować w naszych uczniach świadomość przynależności do narodu polskiego.

Zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, że bez aktywnego uczestnictwa rodziców w procesie realizacji naszych założeń i celów sprawne funkcjonowanie całego procesu dydaktycznego jest niemożliwe, dlatego chcemy współpracować z rodzicami i pragniemy mieć pełne ich zaangażowanie w działalność naszej szkoly.

Program Nauczania w Polskiej Sobotniej Szkole im Mikolaja Kopernika w Sarasocie jest zgodny z:

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r.

Podstawą Programową dla uczniów polskich uczących sie za granicą MEN z 2010 r.

Wizja szkoły

Nasza szkoła:

 • opiera się na współdziałaniu uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju uczniów, kształcenia ich kreatywności i umiejętności radzenia sobie w dwókulturowym środowisku,
 • zapewnia warunki do nauki wszystkim uczniom bez względu na ich możliwości psychiczne i fizyczne
 • promuje życzliwą i bezpieczną atmosferę opartą na kulturze osobistej nauczycieli, uczniów i rodziców, wzajemnym szacunku, akceptacji, pomocy i współdziałaniu,
 • aktywnie włącza się do działań na rzecz promowania kultury i tradycji polskiej w lokalnym środowisku,
 • współpracuje z organizacjami polonijnymi,
 • jest przyjazna dla uczniów,
 • zapewnia nauczanie przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, współpracującą z rodzicami w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
 • kultywuje polskie tradycje

Misja Szkoly

Misją szkoły jest kształtowanie i podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej wsród dzieci i młodzieży pochodzenia polskiego, poprzez nauczanie języka polskiego, wiedzy o Polsce oraz krzewienie kultury polskiej.

Jesteśmy szkołą, która chce zapewnić uczniom;

 • wysoki poziom nauczania,
 • mozliwość rozwijania indywidualnych uzdolnień,
 • mozliwość nauki języka polskiego,
 • motywujący system oceniania,
 • poszanowanie różnorodności swiatopoglądowych,
 • pczucie przynależności do wspólnoty narodowej,
 • poznanie historii Polski,
 • poznanie aktualnej sytuacji i pozycji Polski w Europie i na świecie,
 • przygotowanie do życia we współczesnym świecie,
 • łatwiejszy start w dorosłe życie, poprzez wyposażenie go w gruntowną wiedzę ogólną, kształtowanie otwartości i umiejtności myślenia twórczego.
 • rozwijanie poczucia własnej wrtości oraz wiary we własne możliwości,
 • możliwość zdobycia wiedzy na temat kultury, tradycji i osiągnieć Polski,

Cele edukacyjne szkoły

 • kształcenie umiejętności posługiwania się językiem zarówno w mowie jak i piśmie, oraz dbałość o wzbogacenie zasobu słownictwa uczniów,
 • ksztalcenie umiejetnosci czytania – rozumiane jako prosta czynność oraz jako umiejetność rozumienia, wykorzstywania i przetwarzania czytanych tekstow w zakresie umożliwajacym zdobywanie wiedzy, rozwój emocjonalny, intelektualny i moralny oraz uczestnictwo w życiu społeczności polskiej,
 • umożliwienie uczniom zdobycia podstawowych wiadomści na temat historii, geografii i przyrody Polski,
 • wyrabianie u uczniów świadomości identyfikowania się z kulturą i tradycją polską, z równoczesnym zachowaniem szacunku dla odmienności kulturowych i tradycji kraju zamieszkania,
 • poznanie przez uczniów klasycznych tekstów polskiej literatury dziecięcej i młodzieżowej,
 • kształtowanie tożsamości narodowej uczniów oraz szacunku dla hymnu i symboli polskich.

Uczniowie naszej szkoły

 • są dumni ze swojego polskiego pochodzenia,
 • znają, rozumieją i cenią polskie tradycje,
 • znają dorobek polskiej kultury, dostrzegają jej odrębność, a zarazem związek ze światowym kręgiem kulturowym, szanują i rozumieją odrębności kulturowe innych narodów,
 • swobodnie posługują się językiem polskim,
 • potrafią działać w środowisku wielokulturowym i różnojęzycznym,
 • mają poczucie własnej wartości, a zarazem szanują innych,
 • wykorzystują wiedzę i umiejętności zdobyte w szkołach lokalnych dla efektywnego pogłębiania wiedzy gromadzonej na zajęcich w szkole polskiej,
 • wykorzystują umiejętności i wiedzę o Polsce, zdobyte w polskiej szkole, do promowania Polski.

Nauczyciel w szkole:

 • ma pełne kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie w zakresie pracy pedagogicznej uprawniąjace go do pracy z dziećmi lub młodzieżą,
 • wykazuje się kulturą osbistą, sumiennością i otwartością na potrzeby uczniów,
 • dostosowuje sposób przekazywania wiedzy, kształtowania umiejętności i postaw uczniów do jego poziomu rozwoju i do naturalnej rozwojowej aktywości dzieci,
 • rozwija zainteresowanie językiem polskim w mowie i pismie,
 • jest przewodnikiem dla uczniów po polskiej kulturze, pomaga w rozpoznawaniu wartości w dziełach literackich, wyjaśnia powiązania kultury polskiej z kulturą kraju zamieszkania, Europy i swiata.

Rodzice w szkole

 • aktywnie uczestniczą w kształowaniu edukacyjnego i wychowawczego kierunku rozwoju szkoly,
 • są partnerami przy podejmowaniu decyzji dotyczących funkcjonowania szkoły,
 • otrzymują pełną informacje o osiągnięciach swoich dzieci,
 • aktywnie uczestniczą w procesie nauczania i wychowania dzieci poprzez pomaganie im w nauce oraz współpracują w tym procesie z nauczycielami,
 • są obecni przy rozwiązywaniu problemów szkoły i mają wpływ na sposób ich rozwiązywania.

Uroczystości Szkolne

Wrzesień-Rozpoczęcie Roku Szkolnego

Październik-Dzień Edukcji Narodowej

Listopad-Narodowe Święto Niepodległości

Grudzień-Mikołajki i Święto Bożego Narodzenia

Luty-Dzień Autora

Kwiecień–Wielkanoca

Maj- Święto Konstytucji 3 Maja

Dzień Mamy i Taty

Zakończenie Roku Szkolnego